สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปี' 52 ลูกเสือเล็ก

โรงเรียนจัดโครงการลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และอยู่ค่ายพักแรมเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2552

view