สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติโรงเรียนโกวิทธำรง


   ประวัติโรงเรียนโกวิทธำรง  
             
                                 โรงเรียนโกวิทธำรง ตั้งอยู่เลขที่ 58 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ที่ดินจำนวน 3 ไร่ 11 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนวิชาสามัญระดับอนุบาลปีที่หนึ่งและปีที่สอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2495 โดยมีนางลออ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาวกลัศ กรโกวิท เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ซึ่งได้จัดการสอนตามกฏเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ                  

            วันที่ 17 พฤษภาคม 2495 เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 25 คน และมีครู 2 คน คือคุณครูลออ กรโกวิท และคุณครูกลัศ กรโกวิท

          ปีการศึกษา 2497 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูจำนวน 8 คน

          ปีการศึกษา 2499 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนได้ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
 

คุณครูลออ กรโกวิท

 

 

          ปีการศึกษา 2500 โรงเรียนได้รับได้รับใบรับรองวิทยฐานะระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

          ปีการศึกษา 2510 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็น 5 หลัง สำหรับห้องเรียนจำนวน 30 ห้องและรับนักเรียนได้ไม่เกิน 1,280 คน 

 
 

คุณครูกลัศ กรโกวิท

   
                                          
            ปีการศึกษา 2519 คุณครูกลัศ ปฏิพิมพาคม (กรโกวิท) ได้รับโอนกิจการโรงเรียนมาดำเนินการต่อ   
     
            ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 63 ตารางวา เพื่อสร้างโครงการทางด่วนขั้นที่ 1 คงเหลือเนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 48 ตารางวา    
     
            ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอนระดับอนุบาลจาก 2 ปี เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยมีนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของปีที่เข้าเรียน) อายุ 4 ปี และ 5 ปี สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ตามลำดับ   
     
            ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนใหม่เป็นตึก 4 ชั้น และตึก 3 ชั้น แทนอาคารเรียนเดิมที่ถูกเวนคืน มีห้องเรียนทั้งหมด 29 ห้อง และรับนักเรียนได้ไม่เกิน 1,122 คน  
     
            ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดินเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 คงเหลือเนื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 1 งาน จึงขอกระทรวงศึกษาธิการลดระดับชั้นเรียน คงเหลือเฉพาะนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

            วันที่ 12 กันยายน 2534 นายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม (ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตแทน โดยมี คุณครูศิริพร กาศสุวรรณ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 16 ปี จำนวนไม่เกิน 1,122 คน

   
             วันที่ 1 มิถุนายน 2538 โรงเรียนแต่งตั้งให้ คุณครูสุรีพันธ์ สำรวมรัมย์ เป็นครูใหญ่แทน โดยมีนายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม(ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 930 คน ครู 31 คน และห้องเรียนทั้งหมด 23 ห้อง  นายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม
ผู้ตรวจราชการ
กรมบังคับคดี
 
     
             ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เช่าพื้นที่จำนวน 1510 ตารางวา ใต้โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นที่วิ่งเล่นออกกำลังกายของนักเรียนทั้งในช่วงพักและในชั่วโมงพละศึกษา โรงเรียนจัดทำห้องสื่อการสอนสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 1 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนให้ดียิ่งขึ้น  
     
              ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดทำห้อง Sound Lab สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนได้สร้างสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล 1 สระ และสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1 สระ   

 

           ปีการศึกษา 2541 จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 ห้อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 14 เครื่อง ปรับปรุงอาคารโรงอาหารชั้น 2 บางส่วน เป็นห้องดนตรี

           ปีการศึกษา 2542 คุณครูสุรีพันธ์ สำรวมรัมย์ ลาออก เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงมีการแต่งตั้ง คุณครูระวีวรรณ ปฏิพิมพาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยมีดร.ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และนายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม (ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

 
 

ดร.ปิลัญ ปฏิพิมพาคม

   

             ปีการศึกษา 2549 ทางโรงเรียนได้มีการแต่งตั้ง ดร.ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคุณครูระวีวรรณ ปฏิพิมพาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม (ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 

           ปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนแต่งตั้ง คุณครูระวีวรรณ ปฏิพิมพาคม ดำรงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

 
   

คุณครูระวีวรรณ ปฏิพิมพาคม

 
                                                      

view