สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปรัชญาโรงเรียนโกวิทธำรง

 

 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน

 
 

 

 
 

  วิชาการดี มีคุณธรรม 

 
     

 

 วิชาการดี หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 มีคุณธรรม หมายถึง การมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

 

 

 

 

 
 

 คขวัญของโรงเรียน

 
     
 

 การศึกษา คือ คุณค่าแห่งชีวิต

 
     

view