สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะที่ปรึกษา

     
 

 คณะที่ปรึกษา

   
     
      คณาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
           
 

  รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เชี่ยวชาญด้านอนุบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
           
 

  พ.อ.ดร.เปรมชัย สโรบล เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
           
 

  ผศ.ดร.อัญชนา พานิช เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปกร
 
 

 

       
 

  ดร.วรรณพร สุขอนันต์ เชี่ยวชาญด้านการศึกษานิเทศก์
มหาวิทยาลัยศิลปกร
 
           
 

  ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
     
view