สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
คณะผู้บริหารโรงเรียนโกวิทธำรง

ผู้รับใบอนุญาต

นายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม

ผู้ตรวจราชการระดับ 9 กรมบังคับคดี

ดร.ปิลัญ ปฏิพิมพาคม

ผู้อำนวยการ

นางสาวเตือนใจ จ่างโต

รองผู้อำนวยการ

นางสาวกาญจนวิจิตร โพธิวงษ์

นางสาวเตือนใจ จ่างโต

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารวิชาการ

นางสาวเกษรา คงม่วง

นางสาวภัสรประภา สวนเจริญ

งานบริหารบุคลากร

งานบริหารบุคลากร

(หัวหน้าฝ่ายประถม)

(หัวหน้าฝ่ายอนุบาล)

นางสาวจุฑามาศ กิ้มล่อง

งานบริหารทั่วไป

view